Stanovy Společnosti

  Vložil/a: Entony  9. prosince, 2008 | 4 268x prohlédnuto.

Společnost přátel díla pana J. R. R. Tolkiena, z.s.

Stanovy spolku ke dni: 10. 9. 2016.

Hlava I. Základní ustanovení

 1. Plný název spolku zní „Společnost přátel díla pana J. R. R. Tolkiena, z.s.“, v těchto stano-vách dále jen jako „Společnost.“
 2. Sídlem Společnosti je Praha.
 3. Společnost je spolkem ve smyslu § 214 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Společnost působí na celém území České republiky.
 4. Cílem Společnosti je všestranně rozšiřovat povědomí o tvorbě a odkazu J. R. R. Tolkiena a sdružovat příznivce jeho díla.
 5. Své cíle Společnost uskutečňuje především vydáváním tiskovin a pořádáním setkání a kulturních akcí pro své členy a veřejnost.
 6. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřizovány alespoň následující orgány:
   a) Sněm
   b) Rada
   c) Cenzor
 7. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále v těchto stanovách.

Hlava II. Členství

 1. Členství ve Společnosti je trojího druhu: řádné, zasloužilé a čestné.
 2. Řádné členství vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku. Zaniká vystoupením člena nebo nezaplacením členského příspěvku v průběhu roku, za který měl být tento příspěvek zaplacen. Páni z Rady, Cenzor a jeho zástupce nejsou po-vinni platit členský příspěvek a jejich členství jeho nezaplacením nezaniká.
 3. Zasloužilé členství uděluje Rada na období jednoho roku.
 4. Čestné členství uděluje Správce se souhlasem všech Pánů z Rady; čestné členství je trvalé.
 5. Členové mohou v rámci Společnosti zřizovat místní kluby. Společnost poskytuje těmto klubům přiměřenou podporu.

Hlava III. Sněm

 1. Nejvyšším orgánem Společnosti je Sněm. Členy Sněmu jsou všichni členové Společnosti. Každý člen Společnosti má na Sněmu jeden hlas. Sněmu předsedá ten, kdo Sněm svolal.
 2. Sněm svolává Správce způsobem obvyklým, a to nejméně jednou za sedm let.
 3. Na žádost Cenzora, alespoň dvou Pánů z Rady, nebo 1/5 všech řádných členů Společnosti je Správce povinen svolat Sněm kdykoli na nejbližší akci pořádanou Společností nebo při jiné vhodné příležitosti, nejpozději však do šesti měsíců. Neučiní-li tak v přiměřené lhůtě svolá sněm Cenzor.
 4. Sněm rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů o všech otázkách Společnosti.
 5. Ve věci zániku Společnosti a změn Stanov je Sněm usnášeníschopný, je-li přítomna ale-spoň jedna pětina všech řádných členů, a rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Hlava IV. Rada

 1. Rada je statutárním orgánem Společnosti.
 2. Radu tvoří nejméně tři Páni z Rady (dále jen „Páni“). O počtu Pánů a kompetenci jejich úřadů rozhoduje Sněm. Musí však být nejméně tři a musí mezi nimi být Správce a Kanc-léř pokladny. Radě předsedá Správce.
 3. Pánem může být i dáma.
 4. Pánem může být jen osoba svéprávná.
 5. Rada rozhoduje o rozpočtu Společnosti a dalších záležitostech, které si svým rozhodnutím přímo vyhradí. V ostatních záležitostech rozhodují v oblasti jim svěřené jednotliví Páni samostatně.
 6. Členství v Radě vzniká volbou nebo jmenováním a zaniká odstoupením nebo odvoláním. První Pány zvolí do příslušných úřadů Sněm.
 7. Nového Správce jmenuje jeho předchůdce se souhlasem všech ostatních Pánů. Nestane-li se tak nebo je-li Správce odvolán, převezme jeho povinnosti Kancléř pokladny, a to do nejbližšího Sněmu, který zvolí Správce nového. Tento Sněm musí být svolán ve lhůtách dle článku 3 Hlavy III.
 8. Ostatní Pány jmenují jejich předchůdci se souhlasem Správce. Neučiní-li tak, nebo v pří-padě jejich odvolání, jmenování provede Správce se souhlasem ostatních Pánů.
 9. Odvolat Správce může Cenzor se souhlasem všech zbývajících Pánů, nebo Sněm, a to dvoutřetinovou většinou přítomných. Odvolání Sněmem se považuje za neplatné, není-li bezprostředně zvolen nový Správce.
 10. Ostatní Pány může odvolat Cenzor se souhlasem Správce, nebo Sněm, a to dvoutřetino-vou většinou přítomných.
 11. Cenzorovo rozhodnutí o odvolání kteréhokoli Pána může být na návrh odvolaného zruše-no Sněmem. Požádá-li odvolaný do třiceti dnů o svolání Sněmu, musí mu Správce vyho-vět a svolat Sněm v termínu podle článku 3 Hlavy III.
 12. V případě odstoupení nebo odvolání celé Rady zvolí nové Pány Sněm. Celá Rada může odstoupit pouze na Sněmu.
 13. O činnosti Rady a stavu Společnosti je Správce povinen vypracovat nejméně jednou roč-ně zprávu a zveřejnit ji obvyklým způsobem.
 14. Páni mohou propůjčovat svým pomocníkům další Úřady, tito pomocníci jsou nazýváni Úředníky.

Hlava V. Cenzor

 1. Cenzor je oprávněn kontrolovat činnost Rady i jednotlivých Pánů a jimi zřízených Úřadů.
 2. Cenzor musí být zván na zasedání Rady, kde má hlas poradní.
 3. Cenzor je volen Sněmem na období do zasedání dalšího Sněmu.
 4. Cenzor informuje Sněm o své činnosti.
 5. Cenzor jmenuje svého zástupce. Ten převezme jeho povinnosti v případě Cenzorova odstoupení, nebo nemůže-li Cenzor nadále vykonávat svůj úřad – v takovém případě je Správce povinen svolat Sněm ve lhůtě dle Hlavy III. článku 3.
 6. Úřad Cenzora a jeho zástupce je neslučitelný se všemi ostatními úřady.